ປຕ. ແສງແດດ ຕຸ້ຍສີເມືອງ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄູສອນ (ອາສາສະໝັກ)

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິຊາສອນ:

  1. ວິສະວະກຳຊົນນະບົດ

ເບີໂທ: +85620 5544 1650, 2855 5206

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: sengdaeth.touy@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ:

ສາຂາ: ທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສ ປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2015