ປອ. ບຸນທະວີ ດວງໂພສີ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິຊາສອນ:

 1. ປ່າໄມ້ສັງຄົມ
 2. ການວາງແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ

ເບີໂທ: +85620 5555-1321

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: boonthavy@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ສາຂາ: ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິສະວະກຳ,

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລທໍລະນີສາດ, ປັກກິ່ງ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປ. ຈີນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2016

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້ຊຸມຊຸມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ວິທະຍາເຂດບາງເຂນ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ໄທ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2010

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ:

ສາຂາ: ປ່າໄມ້,

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສ ປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2000

ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າລະດັບປະລິນຍາເອກ:

 1. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ນໍ້າເທີນ 2 ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນາກາຍ, ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ກໍລະນີສຶກສາ: ເຂດນາວາງ ແລະ ເຂດເຕີງ. 2017

ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າລະດັບປະລິນຍາໂທ: 

 1. ປັດໃຈການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດເຂດເມືອງປະທຸມພອນ, ກໍລະນີສຶກສາ: ບ້ານເຫລົ່າຫຍ້າ, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, 2017
 2. ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານເຂດ ບ້ານໃຫຍ່ໝື່ນຫົວເມືອງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື, 2018
 3. ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເມືອງງອຍ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 2018
 4. ທັດສະນະຄະຕິຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ຜົນກະທົບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1: ກໍລະນີສຶກສາ ບ້ານເພັງ, ກຸ່ມບ້ານຈັດສັນຫາດໝວກ, ເມືອງຜາອຸດົມ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, 2018
 5. ອິດທິພົນ ຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ໃນອ່າງຮັບນໍ້າຕອນ ເມືອງສັງທອງ ແຂວງວຽງຈັນ, 2018

ການລົງວາລະສານຕ່າງປະເທດ:

 1. Participatory Assessment of Ecotourism Potential at Phou Khao Khouay National Protected Area: A Case Study of Ban Hadkai Village, Thapabad District, Bolikhamxai Province, Lao People’s Democratic Republic, 2010.

ປະສົບການເຮັດວຽກໂຄງການ:

 1. 2016-2018 Consulting Service to Protected Area and Wildlife Management Project (H-PAWP), Principle trainer for Protected Areas
 2. 2002-2006 work for the Mobil Conservation Education Unit (MCU) on forestry Awareness and wildlife conservation at Local schools at the NPA and other Protected Areas belong to Provinces.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 

http://frc.forest.ku.ac.th/frcdatabase/bulletin/fforjournal/20140514_115850.pdf