ປທ. ບົວທອງ ວິໄລຈັນ

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ວິຊາສອນ: 

  1. ພື້ນຖານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ

ເບີໂທ: +85620 22434958

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: thongvilayjun@gmail.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ:  ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2018

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2008