ປທ. ລັດສະນິດາ ອ່ອນຕະວົງ

 

ລະດັບ: ປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: Science of Business Administration

ປະເທດ: ສປ ຈີນ