ປທ. ຄຳໃບ ຄຳພິລາວົງ

 

 ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອາຈານສອນ

ບ່ອນປະຈຳການ: ພາກວິຊາ ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ວິຊາສອນ:

  1. ສັງຄົມວິທະຍາຊົນນະບົດ

ເບີໂທ: +85620 55912154

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: khambp006@yahoo.com

 

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ

ສາຂາ: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: Beijing Forestry University

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປ ຈີນ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ:

ລະດັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ປ່າໄມ້

ມະຫາວິທະຍາໄລ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະເທດທີ່ຮຽນຈົບ: ສປປ ລາວ

ປີທີ່ຮຽນຈົບ: 2008

 

ຫົວຂໍ້ບົດວິທະຍານິພົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ: People’s Participation in the Production Forest Management at KaengchonSub-Forest Management Area, Dongphousoy Production Forest Area, Khammouan Province

ຫົວຂໍ້ວາລະສານຕີພິມພາຍໃນປະເທດ:

  1. KHMPHILAVONG Khambay and Stuart Ling, 2014: Integrated Community Development (ICD) Project Phase IV Saybouathong District, Khammouane Province.
  2. 2009 Natural Forest Regeneration of Dipterocarpus SP in Dongnatat Conservation, Thatinghang Villagers, Khaisonephomvihan District, Savannakhet Province.

ຫົວຂໍ້ວາລະສານຕີພິມໃນຕາງປະເທດ:

  1. KHMPHILAVONG Khambay and Yujun Sun, 2013: People’s Participation in the production forest management in the Middle part of Lao PDR. Volume 2-December 2013 (12)