ປຕ. ພຸດທະສັກ ວົງສາ

 

ລະດັບ: ປະລິນຍາຕີ

ສາຂາ: ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ປະເທດ: ສປປ ລາວ

ກຳລັງສຶກສາຕໍ່ ປະລິນຍາໂທຢູ່ ສປ ຈີນ