ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ

ການສຳຫຼວດຂອບເຂດຊາຍແດນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້-ປ່າປູກໃນເຂດປ່າທົດລອງຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮສ. ປອ. ສີທອງ ທອງມະນີວົງ, ປອ. ຂັນທະລີ ຄຳມະນີວົງ, ປທ. ບຸນສົງ ທໍລະນົງໄຊ

ສັງລວມບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຄູອາຈານ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ